Serie

Questa pagina raggruppa i post scritti in serie, suddivisi in:


Ecco la serie sugli immortali taoisti.

 1. 张果老 (Zhāng Guǒlǎo)
 2. 吕洞宾 (Lǚ Dòngbīn)
 3. 曹国舅 (Cáo Guójiù)
 4. 钟离权 (Zhōng Líquán)
 5. 李铁拐 (Lǐ Tiěguǎi)
 6. 韩湘子 (Hán Xiāngzǐ)
 7. 何仙姑 (Hé Xiāngū)
 8. 蓝采和 (Lán Cǎihé)


Ed ecco i 36 stratagemmi:

 1. Winning
  1. 瞒天过海mántiānguòhǎi
  2. 围魏救赵
  3. 借刀杀人
  4. 以逸待劳yǐ yì dài láo
  5. 趁火打劫
  6. 声东击西shēngdōngjīxī
 2. Enemy dealing
  1. 无中生有 wú zhōng shēng yǒu
  2. 暗渡陈仓
  3. 隔岸观火 gé’àn guān huǒ
  4. 笑里藏刀
  5. 李代桃僵
  6. 顺手牵羊 shùn shǒu qiān yáng
 3. Attacking
  1. 打草惊蛇 dǎcǎojīngshé
  2. 借尸还魂
  3. 调虎离山 diàohǔlíshān
  4. 欲擒故纵
  5. 抛砖引玉 pāo zhuān yǐn yù
  6. 擒贼擒王
 4. Confusing
  1. 釜底抽薪
  2. 混水摸鱼 húnshuǐmōyú
  3. 金蝉脱壳 jīnchántuōqiào
  4. 关门捉贼
  5. 远交近攻 yuǎnjiāojìngōng
  6. 假道伐虢
 5. Gaining ground
  1. 偷梁换柱
  2. 指桑骂槐 zhǐsāngmàhuái
  3. 假痴不癫 jiǎchībùdiān
  4. 上屋抽梯
  5. 树上开花 shùshangkāihuā
  6. 反客为主
 6. Defeat
  1. 美人计měirénjì
  2. 空城计
  3. 反间计
  4. 苦肉计
  5. 连环计
  6. 走为上

Viaggio nel 广西 (Guǎngxī) e 贵州 (Guìzhōu)

Frutta cinese questa sconosciuta


Novella